ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ευκαιρίες Καριέρας

Διαγωνισμός για την πρόσληψη έξι (6) υπαλλήλων για τις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΑΤΠΣΥΤΕ στην Αθήνα

Το Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περιθάλψεως Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης Ελλάδος (Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα), εφεξής «Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.», ενδιαφέρεται για την πλήρωση, κατόπιν επιλογής, έξι (6) διοικητικών υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου, με δυνατότητα ανανέωσης, σε διαφόρους τομείς ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1

1

Μισθοδοσία Προσωπικού

 • Πτυχίο στην Οικονομική Επιστήμη ή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή στη Χρηματοοικονομική ή στη Λογιστική  ή συνδυασμό αυτών.
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Άριστη γνώση Η/Υ

Εργασιακή προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών και μέχρι πέντε (5) έτη σε συναφές αντικείμενο.

 • Μεταπτυχιακό τίτλο στην Οικονομική Επιστήμη ή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή στη Χρηματοοικονομική ή στη Λογιστική ή συνδυασμό αυτών.
 • Εμπειρία στην εφαρμογή των μεταβολών της εργατικής νομοθεσίας σε θέματα αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών.

2

1

Κατάρτιση, Έλεγχος και Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων

 • Πτυχίο στην Οικονομική Επιστήμη ή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή στη Χρηματοοικονομική ή στη Λογιστική  ή συνδυασμό αυτών.
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Άριστη γνώση Η/Υ

Εργασιακή προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ετών και μέχρι πέντε (5) έτη σε συναφές αντικείμενο.

 • Μεταπτυχιακό τίτλο στην Οικονομική Επιστήμη ή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή στη Χρηματοοικονομική ή στη Λογιστική ή συνδυασμό αυτών.
 • Γνώση ΔΠΧΑ (IFRS)
 • Εμπειρία σε φορολογικά θέματα
 • Επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Α΄ τάξης ή Β΄ τάξης.

3

4

Διοικητικές Υπηρεσίες

 • Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμο και αντίστοιχο ελληνικού Α.Ε.Ι.
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • Άριστη γνώση Η/Υ

Εργασιακή προϋπηρεσία τουλάχιστον έξι (6) μηνών και μέχρι πέντε (5) έτη σε συναφές αντικείμενο.

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμο και αντίστοιχο ελληνικού Α.Ε.Ι.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο έγγραφο.

Συνημμένα

Categories