ΠΟΛΙΤΙΚΗ GDPR

Δήλωση προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα


To Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περιθάλψεως Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης της Ελλάδος (εφεξής «Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε») δεσμεύεται να προστατεύει την ιδιωτική ζωή των υποκειμένων. Επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν αποκλειστικά στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και δεν τα κοινοποιεί για σκοπούς εμπορικής προώθησης.

Η επεξεργασία όλων των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ») και του Ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679» για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει και τους κανόνες ασφάλειας του τομέα των πληροφοριακών συστημάτων και εμπιστευτικότητας του Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.


Ποιος είναι ο αρμόδιος για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν;


Το Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε είναι το υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων κατά την έννοια του ΓΚΠΔ. Μόνο μέλη του προσωπικού του Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε επιφορτισμένα με αυτόν τον ρόλο θα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν κοινοποιούνται σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεση των υποκειμένων εκτός εάν αυτό προβλέπεται από το νόμο.


Τι είδους πληροφορίες συλλέγει το Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου και για ποιον σκοπό;


Το Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες του "cookies" μόνο για τη βελτιστοποίηση της λειτουργικότητας του δικτυακού του τόπου.

Τα "cookies" αποτελούν πολύ μικρά αρχεία κειμένου πληροφορίας τα οποία χρησιμοποιούνται από τους browsers (Chrome, Mozilla Firefox κ.λπ.) και βοηθούν στη βελτίωση της εμπειρίας της χρήσης του δικτυακού τόπου.

Στον παρόντα δικτυακό τόπο χρησιμοποιούνται μόνο "cookies" λειτουργικότητας τα οποία επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών. Αυτά τα "cookies" δεν συγκεντρώνουν πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για προωθητικούς λόγους ή για την απομνημόνευση των ιστοσελίδων στις οποίες έχουν περιηγηθεί στο διαδίκτυο.

Ο χρήστης μπορεί να τροποποιήσει τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης (browser) για να μπλοκάρει τα "cookies". Ωστόσο, αν τα "cookies" μπλοκαριστούν, δεν θα εμφανίζεται κάποιο μέρος του περιεχόμενου του δικτυακού τόπου.

Το Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε δεν ζητάει προσωπικές πληροφορίες από τους επισκέπτες του κατά τη διάρκεια της πλοήγησης στο περιεχόμενο του δικτυακού τόπου του. Η χρήση οποιασδήποτε φόρμας επικοινωνίας απαιτεί στοιχεία επικοινωνίας τα οποία προορίζονται αποκλειστικά για την απευθείας επικοινωνία του Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε με τον εκάστοτε χρήστη. Τα παραπάνω στοιχεία δεν δίνονται σε τρίτους και δεν χρησιμοποιούνται για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτόν για τον οποίον δόθηκαν.


Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα


Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται και τίθενται σε επεξεργασία από το Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε με βάση τη συγκατάθεσή σας ή με βάση τις λοιπές προϋποθέσεις επεξεργασίας του άρθρου 6 παρ. 1 του ΓΚΠΔ. Στην περίπτωση παροχής συγκατάθεσης, μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν διακόπτεται μόλις αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας. Ωστόσο, η προηγούμενη επεξεργασία παραμένει νόμιμη.


Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων


Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και διόρθωσης αυτών, καθώς και περιορισμού της επεξεργασίας τους, αλλά και εναντίωσης σε οποιαδήποτε επεξεργασία. Επίσης, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των στοιχείων σας. Έχετε, ακόμα, δικαίωμα να ζητήσετε από το Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε να μεταφέρει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Επιπρόσθετα, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε περίπτωση που θεωρείτε ότι υπάρχει παράβαση του ΓΚΠΔ από το Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε κατά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.


Πώς προστατεύει το Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε τα δικαιώματά σας


Το Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε τηρεί τις αρχές που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και εφαρμόζει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων σας, τη διασφάλιση του απόρρητου, της επεξεργασίας τους και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.