ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

 

Σκοπός

Σκοπός του Νηπιαγωγείου είναι:

 • Να παρέχει προσχολική αγωγή, σύμφωνα με τις πλέον σύγχρονες αντιλήψεις.
 • Να στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών στο νοητικό, σωματικό και κοινωνικο-συναισθηματικό τομέα.
 • Να συνεργάζεται, να ενημερώνει και να ευαισθητοποιεί τους γονείς/κηδεμόνες σε θέματα αγωγής των παιδιών τους.
 • Να προετοιμάσει τα νήπια για την ομαλή ένταξή τους στο πλαίσιο του Δημοτικού σχολείου.(Έργο παιδιών του Νηπιαγωγείου)

 

Αρχές και Φιλοσοφία

Τα σημερινά παιδιά μεγαλώνουν σ’ έναν κόσμο όπου απαιτείται ευέλικτη διαχείριση και αντιμετώπιση αλλαγών, ραγδαίων εξελίξεων και σύνθετων καταστάσεων που αφορούν διάφορες πλευρές της σύγχρονης ζωής.


Φιλοσοφία του Σχολείου μας τον 21ο αιώνα είναι τα παιδιά να αναπτύξουν ικανότητες που θα τους βοηθήσουν να αποκτήσουν μια θετική στάση απέναντι στη μάθηση ώστε να είναι σε θέση να μαθαίνουν και να εξελίσσονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους.


Οι ικανότητες αυτές αποτελούν ένα συνδυασμό γνώσεων, δεξιοτήτων, αξιών και τάσεων. Αναπτύσσονται βαθμιαία καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης αλλά και κατά την ενήλικη ζωή.


Οι ικανότητες αυτές είναι:

 • Η επικοινωνία
 • Η δημιουργική και κριτική σκέψη
 • Η προσωπική ταυτότητα και αυτονομία
 • Οι κοινωνικές ικανότητες και οι ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη.
 

Εκπαιδευτικό / Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Κατά την εφαρμογή του ωρολογίου προγράμματος λαμβάνονται υπόψη οι παιδαγωγικές αρχές και οι στόχοι του Δια- θεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών (Α.Π.Σ.) για το νηπιαγωγείο καθώς και η πολυμορφία και ανομοιογένεια κάθε τάξης νηπιαγωγείου δίνοντας προτεραιότητα στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των μαθητών.

Οι δραστηριότητες αναπτύσσονται σύμφωνα με τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης και μπορούν να λάβουν τη μορφή Σχεδίου Εργασίας (project), θεματικής προσέγγισης ή διαθεματικών οργανωμένων δραστηριοτήτων.

Το παιγνίδι, ελεύθερο ή οργανωμένο, κατέχει πρωτεύοντα ρόλο στην εξέλιξη του προγράμματος ως κυρίαρχο μέσο ανάπτυξης, μάθησης και κοινωνικοποίησης των παιδιών.

 

Επιπλέον εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Προγραμματισμένες και κατάλληλα σχεδιασμένες δράσεις που συμπληρώνουν και εμπλουτίζουν τα προγράμματα σπουδών πραγματοποιούνται εντός ή εκτός του χώρου του σχολείου και σε συνεργασία με άλλους φορείς όπως Μουσεία, Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, επιστημονικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, βιβλιοθήκες κ.λπ.

Οι δράσεις αυτές έχουν βιωματικό χαρακτήρα και ενθαρρύνουν τη διερεύνηση. Αποσκοπούν στον εμπλουτισμό του περιεχομένου των προγραμμάτων σπουδών, στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητών, στην αισθητική καλλιέργεια, στην έκφραση της δημιουργικότητας, στην συνεργατικότητα, στην ανάπτυξη της αυτονομίας και της υπευθυνότητας και στην ευαισθητοποίηση σε θέματα που αφορούν το φυσικό περιβάλλον.

 

Φοίτηση – Επαναφοίτηση

Η τακτική φοίτηση είναι υποχρεωτική και μόνο σε απόλυτη ανάγκη δικαιολογούνται απουσίες μαθητών από το σχολείο.


Οι γονείς σε αυτήν την  περίπτωση υποχρεούνται να ειδοποιούν αμέσως το σχολείο, να αναφέρουν τους λόγους απουσίας και να προσκομίζουν δικαιολογητικά αυτής.


Επανάληψη της φοίτησης στο Νηπιαγωγείο για ένα (1) ακόμη έτος μπορεί να γίνει με τη συγκατάθεση του γονέα/κηδεμόνα όταν βεβαιώνεται με γνωμάτευση Κ.Ε.Σ.Υ. ή δημόσιου ιατροπαιδαγωγικού κέντρου ή σχετική βεβαίωση του συντονιστή εκπαιδευτικού έργου νηπιαγωγών ότι ο μαθητής παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες να παρακολουθήσει την Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου.

 

Εγγραφή

Δικαίωμα εγγραφής έχουν:

 • Όλα τα παιδιά των εργαζομένων στην Τράπεζα της Ελλάδος, στο Σ.Υ.Τ.Ε., στο Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε. και στον Π.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.
 • Τα εγγόνια των υπαλλήλων και συνταξιούχων των παραπάνω οργανισμών.

Στο πλαίσιο της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης, στο Νηπιαγωγείο εγγράφονται νήπια που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών.

Η εγγραφή των παιδιών γίνεται από 15 Μαΐου ως 15 Ιουνίου και ισχύει για όλη τη σχολική χρονιά.

Για την εγγραφή των παιδιών στο Νηπιαγωγείο, είναι απαραίτητο να προσκομισθούν:

 • Αίτηση εγγραφής από το γονέα/κηδεμόνα.
 • Πιστοποιητικό γέννησης (όχι Ληξιαρχική πράξη γέννησης) Δήμου ή Κοινότητας στο οποίο να αναγράφεται για τα αγόρια το μητρώο αρρένων νηπίου.
 • Αντίγραφο του Βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο προκύπτει ότι έχουν γίνει τα προβλεπόμενα εμβόλια
 • Δήλωση συγκατάθεσης, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία  Δεδομένων.

Για το νήπιο που θα συνεχίσει τη φοίτησή του στο Νηπιαγωγείο και δεύτερη χρονιά δεν απαιτείται νέο πιστοποιητικό γέννησης.