Πολιτική Ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας

Αποστολή του Αλληλοβοηθητικού Ταμείου Περιθάλψεως Συλλόγου Υπαλλήλων Τράπεζας Ελλάδος (Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.) είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας που να καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις των ασφαλισμένων του Ταμείου και να συμμορφώνονται με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

Για να επιτύχει τα ανωτέρω, η Διοίκηση του Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ..Ε. με την απόφαση 73/18-3-2011 και την απόφαση 62/28-2-2019 αποφάσισε και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2015 για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της Διοικητικό-Οικονομικής Διεύθυνσης στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και της Υπηρεσίας Γραμματείας και Λοιπών Εργασιών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας στην Αθήνα. Εν συνεχεία, η Διοίκηση του Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ..Ε. με την απόφαση 10/17.3.2022 αποφάσισε να επεκτείνει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) και στις υπόλοιπες υπηρεσίες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας στην Αθήνα.  

Σκοπός των Διευθύνσεων και κάθε Τμήματος / Υπηρεσίας είναι η παροχή διαρκώς βελτιούμενων και ποιοτικά πληρέστερων υπηρεσιών όσον αφορά στην ορθή διοικητική, οικονομική και τεχνική υποστήριξη του Ταμείου, την παροχή της πρωτοβάθμιας περίθαλψης και τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις, τις αποφάσεις και τις εγκυκλίους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η λειτουργία του Συστήματος στοχεύει στη διαρκή βελτίωση των διεργασιών των Διευθύνσεων και κάθε Τμήματος  / Υπηρεσίας μέσω:

  • του καθορισμού μετρήσιμων αντικειμενικών στόχων για την ποιότητα σε επίπεδο υπηρεσιών
  • του προσδιορισμού και της διάθεσης των απαραίτητων πόρων ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική λειτουργία των Διευθύνσεων και κάθε Τμήματος / Υπηρεσίας
  • του καθορισμού των αρμοδιοτήτων του προσωπικού και της παροχής εκπαίδευσης
  • της παρακολούθησης της απόδοσης των διεργασιών και του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών
  • της εφαρμογής διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών οι οποίες διασφαλίζουν την ικανοποίηση των ασφαλισμένων, της επιβεβαίωσης της εκτέλεσης τους και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων τους
  • της ροής πληροφοριών των ασφαλισμένων και των ενδιαφερόμενων μερών από την υποδοχή μέχρι την τελική φάση

H Διοίκηση του Ταμείου ορίζει τον Εκπρόσωπό της στα θέματα της Ποιότητας καθώς και τον Υπεύθυνο του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας στον οποίο αναθέτει την απαιτούμενη δικαιοδοσία και υπευθυνότητα, έτσι ώστε:

  • να διασφαλίζει την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και ότι η Πολιτική Ποιότητας είναι κατανοητή, εφαρμόζεται και ανασκοπείται ως προς την συνεχή καταλληλότητά της
  • να είναι ανά πάσα στιγμή σε θέση να αντιμετωπίζει προβλήματα σχετιζόμενα με την ποιότητα
  • να προτείνει λύσεις για τη βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
  • να εξασφαλίζει την προαγωγή της ενημέρωσης όλων των αρμοδίων για τις απαιτήσεις του κοινού και των ενδιαφερόμενων μερών

Το Προσωπικό των Διευθύνσεων και κάθε Τμήματος / Υπηρεσίας στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη οφείλει να συμμορφώνεται με όλες τις αποφάσεις που λαμβάνονται για την υλοποίηση της παρούσας Πολιτικής Ποιότητας βάσει των διαθέσιμων πόρων και υποδομής που του παρέχονται.

Για να δείτε το πιστοποιητικό πατήστε εδώ