ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις Δ.Σ. - Εγκύκλιοι

Καταβολή διδάκτρων Βρεφονηπιακού Σταθμού και Νηπιαγωγείου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 15

Θέμα: Καταβολή διδάκτρων Βρεφονηπιακού Σταθμού και Νηπιαγωγείου

Αγαπητοί ασφαλισμένοι,

Το Ταμείο Υγείας σε συνεννόηση με την Τράπεζα της Ελλάδος θα προχωρήσει στην καταβολή των διδάκτρων βρεφονηπιακού σταθμού και νηπιαγωγείου για το χρονικό διάστημα από 11 Μαρτίου 2020 έως και 31 Μαΐου 2020, όπου οι παιδικοί σταθμοί παρέμειναν κλειστοί, με την προσκόμιση των πιο κάτω δικαιολογητικών.

Επισημαίνεται ότι με την υπ’ αρ. 14199/249/2020 (ΦΕΚ Β’ 1217/08-04-2020) Κοινή Υπουργική Απόφαση (Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων) και του άρθρου 53 παρ. 1 της από 13/04/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, δεν υφίσταται υποχρέωση των γονέων να καταβάλουν δίδακτρα σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και νηπιαγωγεία στην περίπτωση που οι εν λόγω επιχειρήσεις δεν προβαίνουν στην παροχή εξ αποστάσεως διδασκαλίας (τηλεκπαίδευση – τηλεκατάρτιση) και λοιπών υπηρεσιών (μεταφορά, σίτιση, απογευματινές δραστηριότητες).

Συνεπώς, για την καταβολή των ανωτέρω διδάκτρων έως του ύψους του σχετικού επιδόματος, θα πρέπει τα ασφαλισμένα μέλη να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  • Νόμιμο παραστατικό βρεφονηπιακού σταθμού / νηπιαγωγείου (πρωτότυπες αποδείξεις)
  • Βεβαίωση του βρεφονηπιακού σταθμού / νηπιαγωγείου εάν παρείχε υπηρεσίες εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Στην εν λόγω βεβαίωση θα πρέπει να αναγράφεται το συνολικό κόστος των μη παρεχόμενων υπηρεσιών (π.χ. μεταφοράς, σίτισης), για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
  • Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα που θα βεβαιώνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες (επισυνάπτεται σχετικό αρχείο)

Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση που έχουν προπληρωθεί τα δίδακτρα β΄τετραμήνου (Ιανουάριος – Απρίλιος 2020) και δεν προκύψει η παροχή κάποιων υπηρεσιών, θα γίνεται συμψηφισμός με τις μελλοντικές πληρωμές.

Επισημαίνεται ότι η καταβολή διδάκτρων των επόμενων μηνών θα πραγματοποιηθεί ΜΟΝΟ με την προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών.

Για τυχόν διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπηρεσία Γεν. Λογιστηρίου και Επιδοτήσεων του Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε. στα τηλέφωνα 210320 3097, 3044, 3108 και 3109.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Καρασούλας                                 Γεώργιος Γιαμπουράς     

Categories