ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

05/04/2024

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ TECAR

H καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών παρατείνεται έως την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2024 και ώρα 13:00. Η ημερομηνία...

15/03/2024

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

H καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών παρατείνεται έως την Παρασκευή 31 Μαϊου 2024 και ώρα 13:00.

Το Αλληλοβοηθητικό...

09/10/2023

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Το Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περιθάλψεως Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης Ελλάδος (Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.), ενδιαφέρεται να συνεργασθεί με έναν/μια (1) Αγγειοχειρουργό για τις ανάγκες των...

07/09/2023

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Το Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περιθάλψεως Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης Ελλάδος (Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.), Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, ενδιαφέρεται να συνεργασθεί, συνάπτοντας σύμβαση παροχής  ανεξαρτήτων...

25/05/2023

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

H καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων παρατείνεται έως την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023 και ώρα 13:00.

Το Αλληλοβοηθητικό...

27/09/2022

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Το Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περιθάλψεως Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης Ελλάδος (ΑΤΠΣΥΤΕ), Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, ενδιαφέρεται να συνεργασθεί, συνάπτοντας σύμβαση παροχής  ανεξαρτήτων...

Categories